วิสัยทัศน์คณะศึกษาศาสตร์วิสัยทัศน์คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

วิสัยทัศน์คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันแห่งการคิด