คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Faculty Of Education Kasetsart University

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ

โพสเมื่อ : 2019-05-07 09:26:16 | การเข้าชม : 190 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระดับบัณฑิตศึกษา  โครงการภาคพิเศษ

คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒)

 

ระดับปริญญาโท

สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

สาขาวิชาศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)

สาขาวิชาพลศึกษา

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา    (อยู่ระหว่างดำเนินการ)          

สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา   (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว     (อยู่ระหว่างดำเนินการ)                               

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  

                       

 

ระดับปริญญาเอก

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   (อยู่ระหว่างดำเนินการ)