คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Faculty Of Education Kasetsart University

กำหนดการลงทะเบียนเรียน โครงการภาคพิเศษ ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

โพสเมื่อ : 2019-06-27 09:29:24 | การเข้าชม : 194 ครั้ง

กำหนดการลงทะเบียนเรียน โครงการภาคพิเศษ ภาคต้น  ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบ "เหมาจ่าย"

นิสิตปัจจุบันพิมพ์แบบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (KU9) ชำระเงินผ่านธนาคาร
(นิสิตจะต้องชำระเงินผ่านธนาคารก่อน 2 วันทำการ จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเว็บออนไลน์ได้)

24 มิ.ย. - 12 ก.ค. 2562

วันลงทะเบียนเรียน

9 - 12 ก.ค. 2562

วันเปิดภาคเรียน

6 ก.ค. 2562

วันลงทะเบียนเรียนล่าช้า และเปลี่ยนแปลงรายวิชา

15 - 19 ก.ค. 2562

วันถอนรายวิชา (สําหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย)

27 ก.ค. - 29 ก.ย. 2562

หลักสูตรการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบ "ไม่เหมาจ่าย"

เฉพาะโครงการปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, พลศึกษา,

วิจัยและประเมินผลกรศึกษา และการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา

นิสิตพิมพ์แบบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (KU9) ชำระเงินผ่านธนาคาร
(ลงทะเบียนเรียนก่อนพิมพ์ KU9 ไปชำระเงิน)

9 - 12 ก.ค. 2562

วันลงทะเบียนเรียน

9 - 12 ก.ค. 2562

วันเปิดภาคเรียน

6 ก.ค. 2562

วันลงทะเบียนเรียนล่าช้า และเปลี่ยนแปลงรายวิชา

15 - 19 ก.ค. 2562

วันถอนรายวิชา (สําหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย)

27 ก.ค. - 29 ก.ย. 2562

 

 

>>เว็บลงทะเบียนเรียนนิสิตโครงการภาคพิเศษ มก. www.sp-regis.ku.ac.th<<

 

>>ปฏิทินการเรียนการสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2562<<

ตารางสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2562

 

ระดับปริญญาโท

สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา

สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)

สาขาวิชาพลศึกษา

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา     

สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา

สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว                                       

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา        

 

ระดับปริญญาเอก

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคภาษาอังกฤษ)     (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

สาชาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์