คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Faculty Of Education Kasetsart University

ลิงค์ด่วน

โพสเมื่อ : 2020-09-17 15:20:43 | การเข้าชม : 404 ครั้ง

ระบบสารสนเทศภายใน                                            ประกันคุณภาพ                                                            

        ระบบจองห้องประชุม                                                  CHE QA Online

        ระบบลงรับหนังสือ                                                      ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ

        ระบบฐานข้อมูลบุคลากร                                              ผลการประเมินคุณภาพภายใน

        ระบบประเมินผู้บริหาร                                                  แผนประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา

บริการวิชาการ / การวิจัย                                                 แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของ มก.

        ระบบฐานข้อมูลการค้นคว้าอิสระ                                   ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ

        โครงการตำรา

        สารสนเทศงานวิจัย