คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Faculty Of Education Kasetsart University

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์

โพสเมื่อ : 2020-09-22 10:10:02 | การเข้าชม : 188 ครั้ง

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 

สํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ ตามประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์

ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือก ได้ดําเนินการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก คือ 

นางสาวสุดารัตน์ มูลกิตติ 

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวที่ห้อง ๑๐๓ อาคาร ๑ ชั้น ๑ คณะศึกษาศาสตร์ ในวัน และเวลาราชการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก หากไม่มารายงานตัวภายในกําหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้ารับราชการ

>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<