คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Faculty Of Education Kasetsart University

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาพลศึกษา

โพสเมื่อ : 2020-09-22 10:20:37 | การเข้าชม : 190 ครั้ง

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสงค์รับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 4 ตําแหน่ง (ทดแทนอัตราเลขที่ ๑๖๖๒, ๑๐๕๐, ๑๐๔๗, ๐๕๔๖, พ.๐๕๓๗๙, พ.๑๖๐๕, ๑๑๔๒ และ ๐๓๒๑) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. สําหรับคุณวุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้าง ๓๔,๐๐๐ บาท

๒. สําหรับคุณวุฒิปริญญาโท อัตราค่าจ้าง ๒๗,๕๐๐ บาท

 

 

๑. คุณสมบัติ 

๑.๑ มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานมหาวิทยาลัย หมวด ๑ ข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๑.๒ ผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ในข้อ ๑.๒.๑ หรือ ข้อ ๑.๒.๒ ดังนี้

     ๑.๒.๑ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจํา พ.ศ.๒๕๕๙ โดยผลการทดสอบภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ประกาศผลการทดสอบ จากการทดสอบภาษาอังกฤษรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

TOEFL (Paper)           คะแนนขั้นต่ํา 550

TOEFL (CBT)             คะแนนขั้นต่ํา 213 

TOEFL IBT)                คะแนนขั้นต่ํา 79-80 

IELTS                          คะแนนขั้นต่ํา 5.5

CU - TEP                    คะแนนขั้นต่ํา 75

KU - EPT                    คะแนนขั้นต่ํา ร้อยละ 65 

TOEIC                        คะแนนขั้นต่ํา 700


ายละเอียดเพิ่มเติม