คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Faculty Of Education Kasetsart University

ประกาศรับสมัครนิสิตทุนแลกเปลี่ยนโครงการ “ศึกษาศาสตร์สู่สากล” ณ Kyoai Gakuen University

โพสเมื่อ : 2020-10-28 09:15:39 | การเข้าชม : 203 ครั้ง

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี จำนวน 7 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ “ศึกษาศาสตร์สู่สากล” ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนที่นิสิตจะได้ไปเข้าร่วมประชุมสัมมนา นำเสนอผลงาน และทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนจาก Kyoai Gakuen University ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลาในการดำเนินโครงการอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 (วันเวลาที่แน่นอนจะประกาศอีกครั้งหนึ่ง)    

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 1 - 4 ทุกสาขาวิชา ที่กำลังศึกษาอยู่/ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2564

2. นิสิตมีความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ในระดับดีขึ้นไป ซึ่งหมายถึงนิสิตสามารถเตรียมและนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษได้

3. มีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

นิสิตสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่ 
คุณพรรณราย สุริยาวงค์ เลขานุการคณบดี สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 2
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น. ทุกวัน (หยุดพักกลางวัน) เว้นวันหยุดราชการ หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์ www.edu.ku.ac.th

** หมดเขตการรับสมัครในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น.

การคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก

1. กำหนดสอบสัมภาษณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี อาคาร 1 ชั้น 2 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

2. การตัดสินของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ถือเป็นที่สิ้นสุด

ดาวน์โหลดใบสมัคร