คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Faculty Of Education Kasetsart University

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาควิชาการศึกษา

โพสเมื่อ : 2020-10-29 09:27:30 | การเข้าชม : 360 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสงค์จะประกาศรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา (ทดแทนอัตราเลขที่ พ.2683) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. สําหรับคุณวุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้าง 34,000 บาท

2. สําหรับคุณวุฒิปริญญาโท อัตราค่าจ้าง 27,500 บาท 

 

คุณสมบัติ 

  • มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานมหาวิทยาลัย หมวด 1 ข้อ 6 แห่ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
  • ผู้สมัครจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ในข้อ 1.2.1 หรือ 1.2.2 ดังนี้ 
  • ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงาน มหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจํา พ.ศ. 2554 โดยผลการทดสอบภาษาอังกฤษมีอายุ ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ประกาศผลการทดสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม