คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Faculty Of Education Kasetsart University

สารสนเทศงานวิจัย / ทุนวิจัย

โพสเมื่อ : 2020-10-29 10:06:36 | การเข้าชม : 256 ครั้ง

เกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับอาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์  
เกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย สำหรับนิสิตและบัณฑิตศึกษา  
ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย สําหรับอาจารย์และบุคลากรและทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย  
แบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัย  
แบบเสนอชุดโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัย
ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย สําหรับอาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์  
ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย