คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Faculty Of Education Kasetsart University

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกับคณะกรรมการประจำศึกษาศาสตร์

โพสเมื่อ : 0000-00-00 00:00:00 | การเข้าชม : 195 ครั้ง

          เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ นางสาวพัชราวดี แพรัตกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานสภา

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกับคณะกรรมการประจำศึกษาศาสตร์ อาจารย์และบุคลากร ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ยุพา วีระไวทยะ อาคาร 2 ชั้น 1 ทั้งนี้ รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้นำเสนอข้อมูลพื้นฐานเชิงวิเคราะห์ของคณะศึกษาศาสตร์ อาทิ โครงสร้างหน่วยงาน สถิติและแนวโน้มในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เช่น จำนวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  จำนวนนิสิต เป็นต้น รวมไปถึง แนวโน้มของงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้  จุดเน้นและการเรียนการสอนที่สำคัญทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ บริการวิชาการที่มีความเฉพาะ และจุดที่ต้องการพัฒนา

          นอกเหนือจากการรับฟังข้อมูลพื้นฐานเชิงวิเคราะห์ดังกล่าวแล้ว ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร นายกฯ ยังได้ให้มุมมองต่อทิศทางของคณะศึกษาศาสตร์ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องจำนวนนิสิตใหม่ที่ลดน้อยลง โดยเฉพาะนิสิตในกลุ่ม Age Group (18-22) ที่เป็นหนึ่งในกลุ่มลูกค้าหลักของมหาวิทยาลัยทุกแห่งในประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการให้กำเนิดประชากรที่ลดลง ดังนั้นลูกค้ากลุ่มใหม่ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยจะเป็นกลุ่ม Working Adult ซึ่งมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมไปถึงคณะศึกษาศาสตร์ต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยอาจพัฒนา working Adult Program เพื่อตอบสนองความต้องการในอนาคต 
          ในส่วนการรับเข้านิสิตในอนาคตควรใช้รูปแบบ Active Recruitment เพื่อให้สามารถคัดเลือกนิสิตที่มีคุณภาพ หรือการเพิ่มจำนวนการรับเข้านักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ซึ่งเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพและศักภาพเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้มากยิ่งขึ้น ในส่วนนิสิตปัจจุบันควรการพัฒนาหลักสูตรนอกเวลาเพื่อพัฒนาศักยภาพทั้งในรูปแบบของ Enrichment program และ Remedial program ในขณะที่บทบาทของอาจารย์จะเปลี่ยนรูปแบบไปจากการเป็น Teacher ไปสู่ Learning Facilitator

          ด้านการบริการวิชาการควรมองหา Partner ที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะกลุ่ม Local Government ซึ่งปัจจุบันคณะศึกษาศาสตร์มีบันทึกความร่วมมือร่วมกับเทศบาลนนทบุรี อย่างไรก็ตามควรขยายการให้บริการไปยังเทศบาลหรือจังหวัดอื่นใกล้เคียงต่อไป ในส่วนของกลุ่มลูกค้าเดิม อาทิ กลุ่มศิษย์เก่าควรมีการให้บริการในรูปแบบ After-sales service เพื่อให้ศิษย์เก่าได้พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง และเป็นการสร้างความผูกพันธ์และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะไปในตัว นอกเหนือจากกลุ่มลูกค้าเดิมและกลุ่มลูกค้าในภาครัฐ ควรขายการให้บริการไปสู่ภาคเอกชน ซึ่งส่วนใหญ่ที่มีการทำกิจกรรม CSR อย่างสม่ำเสมอโดยอาจเน้นไปที่กลุ่มที่ทำกิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษา หรือแม้กระทั้งการนำความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ไปใช้ในการตอบสนองความต้องการของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ Sport Industry เป็นต้น