คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Faculty Of Education Kasetsart University

รายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ และเอกสารที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ Admissions

โพสเมื่อ : 2017-06-22 16:20:17 | การเข้าชม : 336 ครั้ง

รายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ Admissions กลุ่มที่ 1
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)  รหัสวิชา 0166
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2560


รายงานตัวก่อนสอบสัมภาษณ์                                 

          ณ ห้อง ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร อาคาร 1 ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ (ตึกสีม่วง) เวลา 8.00 น.     

ห้องสอบสัมภาษณ์ : ED 1-409 อาคาร 1 ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์  (ตึกสีม่วง)

ที่

เลขที่สมัคร

ชื่อ - นามสกุล

1

6002416

 นายธนกร บริบูรณ์

2

6003943

 น.ส.ปวันรัตน์ ฤทธิพิชัยวัฒน์

3

6003957

 นายกันตภณ อินทราวิชกุล

4

6010202

 นายศักดินันท์ หารินไสล

5

6011580

 น.ส.ดุสิตา มีบุญ

6

6016182

 น.ส.อัญชิสา มงคลางกูร

7

6020194

 นายธนพัฒน์ ดวงกระจาย

8

6023925

 น.ส.ธัญวรัตน์ เพ็ชรขำ

9

6024421

 น.ส.วิภาวี แก้วเกษการ

10

6030144

 นายอมรเทพ สืบพันธุ์โกย

11

6038183

 น.ส.บุณยอร กรุดเงิน

12

6038836

 น.ส.รัชชา ยิ้มเผือก

13

6044664

 นายธนภัทร นนทะชัย

14

6049296

 น.ส.สุพรรษา แสงกงพลี

15

6055868

 น.ส.ญาสินี ตรีรัตน์

16

6056945

 นายโสภณัฐ บุญเอื้อ

17

6058011

 นายจารุวัฒน์ มะนาวหวาน

18

6058433

 น.ส.สุมามาศย์ ชูบาล

19

6058545

 น.ส.สายสุรางค์ โรจน์สุกิจ

20

6058650

 น.ส.สุพิชฌาย์ รัตนนารถ

21

6068577

 น.ส.บุรัสกร พลแก้ว

22

6071161

 น.ส.กองแก้ว วีระพงษ์

23

6087067

 น.ส.วริศรา บุตรวัน

24

6098909

 นายอุดมศักดิ์ ไพรบึง

25

6098929

 นายนครินทร์ กิจดี

 

รายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ Admissions กลุ่มที่ 2
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)  รหัสวิชา 0167
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2560


รายงานตัวก่อนสอบสัมภาษณ์                                 

          ณ ห้อง ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร อาคาร 1 ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ (ตึกสีม่วง) เวลา 8.00 น.     

ห้องสอบสัมภาษณ์ : ED 1-402 อาคาร 1 ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์  (ตึกสีม่วง)

ที่

เลขที่สมัคร

ชื่อ - นามสกุล

1

6010460

 น.ส.เพียงสิชล เชี่ยวศิลป์

2

6020371

 นายทศพล พูลทรัพย์

3

6024841

 นายพัชระ นวลปาน

4

6031481

 นายวิศรุต ศิริพิทักษ์ชัย

5

6034051

 น.ส.น้ำผึ้ง ศรีฤทธิเดช

6

6040606

 นายกิตติชัย แห้วเพ็ชร

7

6041896

 นายชาญวิทย์ แสงศรี

8

6043710

 น.ส.ภัทรวรรณ โถรัตน์

9

6055736

 นายพีระพงษ์ เนียมกลิ่นหอม

10

6056941

 นายภูมิ ถิ่นกาญจน์วัฒนา

11

6057073

 น.ส.ศศิชล ธารมรรค

12

6058764

 น.ส.ธิดารัตน์ คังคะวิสุทธิ์

 

รายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ Admissions กลุ่มที่ 3
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)  รหัสวิชา 0167
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2560


รายงานตัวก่อนสอบสัมภาษณ์                                 

          ณ ห้อง ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร อาคาร 1 ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ (ตึกสีม่วง) เวลา 8.00 น.     

ห้องสอบสัมภาษณ์ : ED 1-403 อาคาร 1 ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์  (ตึกสีม่วง)

ที่

เลขที่สมัคร

ชื่อ - นามสกุล

1

6069715

 นายวีระวัฒน์ ช่างเก็บ

2

6073298

 นายณัฐกมล ด้วงสุข

3

6073937

 น.ส.พิมพิศา กาญจนภิญโญ

4

6077443

 น.ส.ชนนิกานต์ ช้างน้ำ

5

6080431

 นายธนากร พิมพ์ประเสริฐ

6

6080609

 นายพงศธร อยู่สุข

7

6086648

 นายศศลักษณ์ สุ่นศักดิ์สวัสดิ์

8

6089928

 น.ส.พรรณปพร ภู่จำปา

9

6093016

 น.ส.ญาณิศา ทรัพย์สิน

10

6095518

 น.ส.ชนิตสิรี ไทยสกุล

11

6096527

 น.ส.อมลรดา กรอบเพ็ชร

12

6105465

 นายธนวิทย์ เชื้อนุช

13

6107869

 น.ส.สุทธิชา อุตมา

 

รายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ Admissions กลุ่มที่ 4
สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)  รหัสวิชา 0168
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2560


รายงานตัวก่อนสอบสัมภาษณ์                                 

          ณ ห้อง ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร อาคาร 1 ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ (ตึกสีม่วง) เวลา 8.00 น.     

ห้องสอบสัมภาษณ์ : ED 1-302 อาคาร 1 ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์  (ตึกสีม่วง)

ที่

เลขที่สมัคร

ชื่อ - นามสกุล

1

6009268

 น.ส.ณัฏฐนิช รุ่งรัศมี

2

6012146

 น.ส.กัญญารัตน์ สำราญสุข

3

6013775

 นายพัฒนศักดิ์ ยกกระบัตร

4

6016856

 น.ส.ณิชารัศม์ ศรีทองนาก

5

6016910

 น.ส.กุลยา บุญเจริญ

6

6023716

 น.ส.จารุริน อยู่ญาติมาก

7

6028618

 น.ส.สไบแพร บานเย็น

8

6032362

 น.ส.ณัฐชยา ทองพิทักษ์

9

6041220

 น.ส.ปณาลี มีขันทอง

10

6043338

 นายว่านพนา วิริยาทรพันธุ์

11

6045314

 น.ส.นันทิกานต์ สว่างศรี

12

6045632

 น.ส.นัทธมน มาตขาว

 

รายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ Admissions กลุ่มที่ 5
สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)  รหัสวิชา 0168
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2560


รายงานตัวก่อนสอบสัมภาษณ์                                 

          ณ ห้อง ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร อาคาร 1 ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ (ตึกสีม่วง) เวลา 8.00 น.     

ห้องสอบสัมภาษณ์ : ED 1-303 อาคาร 1 ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์  (ตึกสีม่วง)

ที่

เลขที่สมัคร

ชื่อ - นามสกุล

1

6053791

 นายนครินทร์ ตันอนุชิตติกุล

2

6053945

 น.ส.เบญจรัตน์ จันทร์สมุทร

3

6055837

 น.ส.คฑามาศ โพธิ์งาม

4

6062860

 น.ส.ณัฐสุดา ศรีแย้ม

5

6068790

 น.ส.นิชกุล เขื่องสถุ่ง

6

6069103

 น.ส.กชพร ลิปิเลิศ

7

6073044

 น.ส.วริศรา ลีลารุ่งฤดี

8

6074905

 น.ส.ชนิกานต์ เขียนอยู่

9

6075513

 น.ส.กฤติกา ฆังคะ

10

6093847

 น.ส.ธัญญลักษณ์ ไชยคำหาญ

11

6095446

 น.ส.รินดา กันทะพันธ์

12

6109462

 น.ส.รุ่งพัตรา หงษ์สวัสดิ์

13

6111949

 น.ส.ทิวาพร ก้านจักร

 

รายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ Admissions กลุ่มที่ 6
สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)  รหัสวิชา 0169
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2560


รายงานตัวก่อนสอบสัมภาษณ์                                 

          ณ ห้อง ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร อาคาร 1 ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ (ตึกสีม่วง) เวลา 8.00 น.     

ห้องสอบสัมภาษณ์ : ED 1-304 อาคาร 1 ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์  (ตึกสีม่วง)

ที่

เลขที่สมัคร

ชื่อ - นามสกุล

1

6011411

 นายธนพจน์ นิเวศไวกูณฐ์

2

6017410

 น.ส.วรรณภรณ์ คล้ายมั่ง

3

6026295

 นายศรายุทธ เลื่อนลอย

4

6026555

 น.ส.ปรียากมล แมลงภู่

5

6027582

 น.ส.เมธิรา นุเวที

6

6030071

 นายชินพัฒน์ คำพันธ์

7

6030105

 น.ส.กาญจนาวดี ม่วงดำ

8

6031253

 นายชยากร ทานะขันธ์

9

6042234

 นายบวรภัค แปลงงาม

10

6042268

 น.ส.กรณิการ์ เผือกขวัญนาค

11

6045011

 นายปฐมพร อิ่มจันทร์

12

6046384

 น.ส.ธิดารัตน์ เผ่าผม

13

6053490

 นายก้องภพ นวลสอาด

14

6053680

 น.ส.ธัญลักษณ์ ศิริอนันต์มณี

15

6054487

 นายสิรวิชญ์ เสือจร

 

รายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ Admissions กลุ่มที่ 7
สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)  รหัสวิชา 0169
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2560


รายงานตัวก่อนสอบสัมภาษณ์                                 

          ณ ห้อง ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร อาคาร 1 ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ (ตึกสีม่วง) เวลา 8.00 น.     

ห้องสอบสัมภาษณ์ : ED 1-305 อาคาร 1 ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์  (ตึกสีม่วง)

ที่

เลขที่สมัคร

ชื่อ - นามสกุล

1

6059716

 น.ส.ชุติมณฑน์ หุ่นนอก

2

6061441

 น.ส.สุพรรษา จันทนาม

3

6069057

 นายศุภณัฐ นุชนารถ

4

6069400

 นายมนัสวิน จันทรนิกูล

5

6070406

 นายณัฐพัฒน์ สุขใส

6

6072427

 นายภานุสรณ์ โสเอี่ยม

7

6075700

 น.ส.จารุภา กันชู

8

6076256

 นายฟ้าประทาน นิลไชย

9

6089631

 น.ส.พิมพ์รภัส เยาวะลาด

10

6102806

 น.ส.ชมนาฎ นวลแก้ว

11

6107998

 น.ส.วณิชญา ไชยหาบุตร

12

6108677

 น.ส.ปณิตา น้ำยาง

13

6109168

 นายกรวีร์ คุ้มภัย

14

6111166

 น.ส.พัทธนันท์ พวงกระโทก

15

6112474

 น.ส.ดาราจักร เย็นอาคาร

 

รายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ Admissions กลุ่มที่ 8
สาขาวิชาสุขศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)  รหัสวิชา 0170
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2560


รายงานตัวก่อนสอบสัมภาษณ์                                 

          ณ ห้อง ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร อาคาร 1 ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ (ตึกสีม่วง) เวลา 8.00 น.     

ห้องสอบสัมภาษณ์ : ED 1-306 อาคาร 1 ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์  (ตึกสีม่วง)

ที่

เลขที่สมัคร

ชื่อ - นามสกุล

1

6003377

 นายชยากร จีนประชา

2

6010320

 น.ส.ปาณิศา โชคศรี

3

6024371

 น.ส.ณัฐภัสสร พรมหมิ

4

6025540

 นายพงศ์พล พงศ์สุวรรณ

5

6032749

 น.ส.รมิตา ชัยสุวรรณ

6

6033518

 น.ส.วราภรณ์ ชื่นบาน

7

6037706

 นายนัฐพล ศรีโชค

8

6038294

 น.ส.กาญจนา พนมวัน ณ อยุธยา

9

6039303

 น.ส.นันทิชา ยืนยง

10

6041811

 น.ส.ลลิตา คณะเจริญ

11

6044127

 น.ส.กรรณิการ์ ดวงขันเพชร

12

6046206

 น.ส.ณัฐณิชา อินทร์ฉ่ำ

 

รายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ Admissions กลุ่มที่ 9
สาขาวิชาสุขศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)  รหัสวิชา 0170
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2560


รายงานตัวก่อนสอบสัมภาษณ์                                 

          ณ ห้อง ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร อาคาร 1 ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ (ตึกสีม่วง) เวลา 8.00 น.     

ห้องสอบสัมภาษณ์ : ED 1-307 อาคาร 1 ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์  (ตึกสีม่วง)

ที่

เลขที่สมัคร

ชื่อ - นามสกุล

1

6050237

 น.ส.สกุลกานต์ หากะวี

2

6053920

 น.ส.สรวงสุดา ทองแท่ง

3

6057025

 นายณัฐกิตติ์ ศรัณยุตานนท์

4

6060141

 นายทวีวัฒน์ กิตติเรืองวิทยา

5

6073245

 น.ส.ญาณิศา ปะบุญเรือง

6

6077853

 น.ส.จารุวรรณ บุญธรรม

7

6083214

 น.ส.อรัชพร ทั่งทอง

8

6088541

 น.ส.วชิราภรณ์ เกิดโภคา

9

6094223

 น.ส.ชิดชญา พืชฟู

10

6099387

 น.ส.กัลยารัตน์ โตศิริ

11

6099694

 น.ส.เพียงลดา เครือชาลี

12

6108778

 น.ส.ปณิตา เหล่าพิเดช

13

6109017

 น.ส.จุฑาทิพย์ ภู่บุบผา

 

รายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ Admissions กลุ่มที่ 10
สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)  รหัสวิชา 0171
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2560


รายงานตัวก่อนสอบสัมภาษณ์                                 

          ณ ห้อง ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร อาคาร 1 ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ (ตึกสีม่วง) เวลา 8.00 น.     

ห้องสอบสัมภาษณ์ : ED 1-408 อาคาร 1 ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์  (ตึกสีม่วง)

ที่

เลขที่สมัคร

ชื่อ - นามสกุล

1

6007331

 นายเรียว เอี่ยมเรไร

2

6012724

 นายณัฐกิตติ์ แก้วคงยศ

3

6014229

 น.ส.ลลิตภัทร พงศ์พันธ์ชัยกุล

4

6020725

 นายอนาวิน พันธ์แสง

5

6021875

 นายจักรภัทร มุมกลาง

6

6030938

 นายพลพงศ์ พงศ์สุวรรณ

7

6037384

 นายศักดิธัช คงกัลป์

8

6045587

 นายนันทวัฒน์ ชอบสวน

9

6049649

 นายภูวเดช สถิรศาสตร์

10

6055479

 น.ส.สุทธิดา ผลารักษ์

11

6058063

 นายปฏิภาณ บานชื่น

12

6059529

 น.ส.กัญญารัตน์ แก้วกมล

13

6061813

 นายณัฐภัทร อำพันแสง

14

6064773

 นายณัชพล นิพัทธสัจถ์

15

6068901

 น.ส.ชนากานต์ แก้ววิเชียร

16

6069332

 นายพัฒนะ ศรีทอง

17

6074563

 นายคณพศ ปิ่นทอง

18

6074681

 น.ส.ปาริตา มงคลนำ

19

6074974

 นายธีรภัทร ขจรกรุง

20

6080628

 นายณัฐพศุตม์ กฤษณเศรณีย์

21

6080798

 นายธนาวัฒน์ หนูลอย

22

6087301

 นายปวริศ คงปาน

23

6090042

 นายทินกร พลเยี่ยม

24

6092194

 น.ส.พรรษญาณิน สมศรี

25

6108835

 นายณัฐพล พริ้งเพราะ

 

* แหล่งที่มาข้อมูล : งานบริการการศึกษา