คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Faculty Of Education Kasetsart University

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)

โพสเมื่อ : 2018-06-22 16:27:02 | การเข้าชม : 225 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561  (รอบที่ 2)

1. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ตรวจสอบรหัสนิสิต ของตนเองที่ http://www.edu.ku.ac.th ตั้งแต่
วันที่ 1-2  กรกฎาคม  2561
2.  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 
1 - 10 กรกฎาคม 2561 ที่ http://www.grad.ku.ac.th รหัสผ่านที่ใช้ในการกรอกประวัตินิสิต คือ 
รหัสประจำตัวนิสิต
3.  กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน-ถูกต้อง และสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะวันที่กำหนด สั่งพิมพ์ จำนวน 2 ชุด พร้อมติด รูปถ่าย (ไม่ใช้รูปถ่ายสวมชุดครุยทุกสถาบัน) ที่มุมบนด้านขวามือ และลงลายมือชื่อนิสิต 
4.  นิสิตขอรหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ที่ https://nontriregis.ku.ac.th
5.  นิสิตพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) เพื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ เว็บลงทะเบียนนิสิตภาคพิเศษ มก. https://sp-regis.ku.ac.th ด้วยรหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่าย (รหัสบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านจากข้อ 4.) ระหว่างวันที่ 1 – 10 กรกฎาคม 2561
6.  ชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารที่ระบุในใบแจ้งหนี้ (KU9)  โดย
        ส่วนที่   1         สำหรับธนาคารที่ทำการติดต่อ
        ส่วนที่   2         สำหรับนิสิต 
7.  รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตกับบัณฑิตวิทยาลัยและทำบัตรประจำตัวนิสิต วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 (ตรวจสอบใน คำแนะนำ  -กำหนดการรายงานตัวและทำบัตรประจำตัวนิสิตใหม่) 
   เอกสารหลักฐานที่นิสิตต้องนำมาในวันรายงานตัวและทำบัตรนิสิต การแต่งกาย 
(ตรวจสอบใน คำแนะนำ  -เอกสารหลักฐานการรายงานตัวเข้าศึกษาและทำบัตรนิสิต
8.  นิสิตจะต้องส่งเอกสารข้อมูลประวัติและใบแจ้งหนี้ ส่วนที่ 2 ที่ ON LINE จากธนาคารเรียบร้อยที่
ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.30 น 
    ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
    - วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 คณะศึกษาศาสตร์ เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
- วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย เวลา 08.00–11.30 น. ณ.อาคารจักรพันธุ์เพ็ญศิริ  

ระดับปริญญาโท


การศึกษาพิเศษ                                    ปฐมวัยศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา             ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา
พลศึกษา                                             การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา
หลักสูตรและการสอน                            การวิจัยและประเมินทางการศึกษา
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

 

ระดับปริญญาเอก


การบริหารการศึกษา                                       หลักสูตรและการสอน
วิทยาศาศตร์ศึกษา (ภาคภาษาอังกฤษ)  (รอดำเนินการ)

คำแนะนำ    

- กำหนดการรายงานตัวและทำบัตรประจำตัวนิสิตใหม่   
- เอกสารหลักฐานการรายงานตัวเข้าศึกษาและทำบัตรนิสิต