คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Faculty Of Education Kasetsart University

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาเอก

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตร พ.ศ. 2561)
Doctor of Philosophy Program in Curriculum and Instruction
- -
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตร พ.ศ. 2563)
Doctor of Philosophy Program in Vocational Education for HumanResourceDevelopment
- -
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร พ.ศ. 2559)
Doctor of Philosophy Program in Physical Education
- - -
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร พ.ศ. 2560)
Doctor of Philosophy Program in Science Education
- -
5. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตร พ.ศ. 2563)
Doctor of Education Program in Educational Administration
- - -
6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร พ.ศ. 2560)
Doctor of Philosophy Program in Educational Communications and Technology
- -
7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม (หลักสูตร พ.ศ. 2563)
Doctor of Philosophy Program in Lifelong Learning Promotion for Social Development
- - -
8. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา (หลักสูตร พ.ศ. 2560)
Doctor of Philosophy Program in Health Promotion and Health Education
- - -
9. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตร พ.ศ. 2561)
Doctor of Education Program in Teaching Mathematics
- - -
10. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา (หลักสูตร พ.ศ. 2563)
Doctor of Philosophy Program in Early Childhood Education
- - -
11. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา (หลักสูตร พ.ศ. 2559)
Doctor of Education Program in Educational Research and Evaluation
- -
# ชื่อหลักสูตร แผนการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร
1 XF29 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), (เปิดสอนภาคปกติและภาคพิเศษ)
Doctor of Philosophy (Educational Communications and Technology),
แบบ 2.1
# ชื่อหลักสูตร แผนการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร

ไม่เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี

# ชื่อหลักสูตร แผนการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร
1 XF35 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์), (ภาคปกติ)
Doctor of Philosophy (Vocational Education for Human Resource),
แบบ 2.1
2 XF58 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์), (โครงการพิเศษ)
Doctor of Philosophy (Vocational Education for Human Resource),
แบบ 2.1
# ชื่อหลักสูตร แผนการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร
1 XF13 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พลศึกษา), (เปิดสอนภาคเฉพาะปกติ)
Doctor of Philosophy (Physical Education),
แบบ 2.1
2 XF33 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา), (เปิดสอนภาคเฉพาะปกติ)
Doctor of Philosophy (Health Promotion and Health Education),
แบบ 2.1

การรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท