คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Faculty Of Education Kasetsart University

อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษา

( การจัดเรียงข้อมูลตามตัวอักษร ก - ฮ )

คุณวุฒิการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ


คุณวุฒิการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ


คุณวุฒิการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ


คุณวุฒิการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ


คุณวุฒิการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ


คุณวุฒิการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ


คุณวุฒิการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ


คุณวุฒิการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ


คุณวุฒิการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ


คุณวุฒิการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ


คุณวุฒิการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ


คุณวุฒิการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ


คุณวุฒิการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ


คุณวุฒิการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ


คุณวุฒิการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ


คุณวุฒิการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ


คุณวุฒิการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ


คุณวุฒิการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ


คุณวุฒิการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ


คุณวุฒิการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ


คุณวุฒิการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ


คุณวุฒิการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ


คุณวุฒิการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ


คุณวุฒิการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ


ภาควิชาการศึกษา รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรีเปิดสอน 2 หลักสูตร

# ชื่อหลักสูตร ระยะเวลาศึกษา โครงสร้างหลักสูตร
1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 5 ปี
2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 5 ปี

ระดับปริญญาโทเปิดสอน 6 หลักสูตร

# ชื่อหลักสูตร ระยะเวลาศึกษา โครงสร้างหลักสูตร
1 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2 ปี
2 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 2 ปี
3 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา 2 ปี
4 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา 2 ปี
5 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการการสอนคณิตศาสตร์ 2 ปี
6 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 2 ปี

ระดับปริญญาเอกเปิดสอน 4 หลักสูตร

# ชื่อหลักสูตร ระยะเวลาศึกษา โครงสร้างหลักสูตร
1 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 3 ปี
2 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 3 ปี
3 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา 3 ปี
4 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 3 ปี