คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Faculty Of Education Kasetsart University

อาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวศึกษา

( การจัดเรียงข้อมูลตามตัวอักษร ก - ฮ )

คุณวุฒิการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ


คุณวุฒิการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ


คุณวุฒิการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ


คุณวุฒิการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ


คุณวุฒิการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ


ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาโทเปิดสอน 1 หลักสูตร

# ชื่อหลักสูตร ระยะเวลาศึกษา โครงสร้างหลักสูตร
1 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2 ปี

ระดับปริญญาเอกเปิดสอน 1 หลักสูตร

# ชื่อหลักสูตร ระยะเวลาศึกษา โครงสร้างหลักสูตร
1 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 3 ปี