คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Faculy Of Education Kasetsart University

อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษา

( การจัดเรียงข้อมูลตามตัวอักษร ก - ฮ )

คุณวุฒิการศึกษา

ปร.ด. การจัดการกีฬาและนันทนาการ (การจัดการนันทนาการ), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, Thailand

ความเชี่ยวชาญ

 • นันทนาการบำบัด (Therapeutic Recreation)
 • เทคโนโลยีสารสนเทศทางสันทนาการ (Information Technology for Recreation)
 • ระเบียบวิธีวิจัยทางนันทนาการ (Research methodology for Recreation)

คุณวุฒิการศึกษา

ค.ด. พลศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Thailand

ความเชี่ยวชาญ

 • การเรียนการสอนพลศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา

ศศ.ม. พลศึกษา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Thailand

ความเชี่ยวชาญ

 • วิทยาศาสตรากรเคลื่อนไหว (Kinesidogy)
 • การฝึกด้วยน้ำหนัก (wright training)
 • กระบี่กระบอง (Krabi Krabong)

คุณวุฒิการศึกษา

ศษ.ด. เทคโนโลยีการศึกษา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Thailand

ความเชี่ยวชาญ

 • การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (Health Care for Elderly)
 • เทคโนโลยีด้านสุขภาพ (Health in Technology)
 • สุขภาพงานและชุมชน (Personal Community Health)

คุณวุฒิการศึกษา

Ph.D. , Oregon State University, United States

ความเชี่ยวชาญ

 • การสอนพลศึกษา และกีฬา/โอลิมปิกศึกษา (Physical Education and sport Pedagogy/Olympic Education)
 • การเรียนรู้ทักษะกลไกการเคลื่อนไหว (Motor Learning)
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ทางพลศึกษา (Information Technology and Computer in PE.)

คุณวุฒิการศึกษา

ค.ด. พลศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Thailand

ความเชี่ยวชาญ

 • การสอนพลศึกษา (Physical Education Pedagogy)
 • สมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness)
 • กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ (Physical Activity for Health)

คุณวุฒิการศึกษา

ค.ด. พลศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Thailand

ความเชี่ยวชาญ

 • สมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness)

คุณวุฒิการศึกษา

วท.ม. สุขศึกษา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Thailand

ความเชี่ยวชาญ

 • สุขศึกษา (Health Education)
 • สาธารณสุข (Public Health)

คุณวุฒิการศึกษา

ปร.ด. วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา, มหาวิทยาลัยบูรพา, Thailand

ความเชี่ยวชาญ

 • ไม่ได้ระบุความเชี่ยวชาญ

คุณวุฒิการศึกษา

ศศ.บ. ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Thailand

ความเชี่ยวชาญ

 • การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล (Coaching Soccer)
 • มนุษยสัมพันธ์ (Human Reltion)
 • นันทนาการ (Reeveation)

คุณวุฒิการศึกษา

Ph.D. Exercise and Sport Science, Oregon State University, United States of America

ความเชี่ยวชาญ

 • วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
 • สมรรถภาพทางกาย
 • ระเบียบวิธีวิัจัยทางพลศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา

ศศ.ม. พลศึกษา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Thailand

ความเชี่ยวชาญ

 • การออกกำลังกายเพื่อเสุขภาพ (Exersise for health)
 • กิจกรรมทางกาย (Physical activity)
 • การเคลื่อนไหวพื้นฐาน (Basic movements)

คุณวุฒิการศึกษา

Doutor Sport Science, Universidade do Porto, Portugal

ความเชี่ยวชาญ

 • พลศึกษา (Physical Education)
 • จิตวิทยาการออกกำลังกาย (Psychology of Exercise)
 • ผู้สูงอายุ (Aging)

คุณวุฒิการศึกษา

ค.ด. พลศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Thailand

ความเชี่ยวชาญ

 • พลศึกษา (Physical Education)
 • จิตวิทยาการกีฬา (Sport Psychology)
 • สุขศึกษา (Health Education)

สาขาวิชาที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษา โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
Bachelor of Education (Physical Education), B.Ed. (Physical Education)
5 ปี
ระดับปริญญาโท แผนการศึกษา ระยะเวลาศึกษา โครงสร้างหลักสูตร
XF13 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปกติ)
Master of Arts (Physical Education) , M.A. (Physical Education)
แผน ก แบบ ก2 2 ปี
XF62 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (โครงการพิเศษ)
Master of Arts (Physical Education) , M.A. (Physical Education)
* ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 115,360 บาท
แผน ก แบบ ก2 2 ปี
ระดับปริญญาเอก แผนการศึกษา ระยะเวลาศึกษา โครงสร้างหลักสูตร
XF13 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปกติ)
Doctor of Philosophy (Physical Education), Ph.D. (Physical Education)
แบบ 2.1 3 ปี
ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษา โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา
Bachelor of Education Program in Health Education, B.Ed. (Health Education)
5 ปี
ระดับปริญญาโท แผนการศึกษา ระยะเวลาศึกษา โครงสร้างหลักสูตร
XF33 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา (หลักสูตรปกติ)
Master of Science (Health Promotion and Health Education), M.S. (Health Promotion and Health Education)
แผน ก แบบ ก2 2 ปี
XF57 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา (โครงการพิเศษ)
Master of Science (Health Promotion and Health Education), M.S. (Health Promotion and Health Education)
* ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 133,960 บาท
แผน ก แบบ ก2 2 ปี
ระดับปริญญาเอก แผนการศึกษา ระยะเวลาศึกษา โครงสร้างหลักสูตร
XF33 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา (หลักสูตรปกติ)
Doctor of Philosophy (Health Promotion and Health Education), Ph.D. (Health Promotion and Health Education)
แบบ 2.1 3 ปี
ระดับปริญญาโท แผนการศึกษา ระยะเวลาศึกษา โครงสร้างหลักสูตร
XF33 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นันทนาการ (หลักสูตรปกติ)
Master of Science (Recreation), M.S. (Recreation)
แผน ก แบบ ก2 2 ปี