คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Faculty Of Education Kasetsart University

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (5 ปี) (หลักสูตร พ.ศ. 2558)
Bachelor of Education Program in Teaching Mathematics
- - -
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (5 ปี) (หลักสูตร พ.ศ. 2558)
Bachelor of Education Program in Teaching Science
- - -
3. หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา (5 ปี) (หลักสูตร พ.ศ. 2558)
Bachelor of Education Program in Home Economics Education
- - -
4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) (หลักสูตร พ.ศ. 2560)
Bachelor of Education Program in Business and Computer Education
- - -
5. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา (5 ปี) (หลักสูตร พ.ศ. 2558)
Bachelor of Education Program in Health Education
- - -
6. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) (หลักสูตร พ.ศ. 2558)
Bachelor of Education Program in Physical Education
- - -

ไม่เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี

ไม่เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี

# สาขาวิชา ปี โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา อาจารย์ประจำหลักสูตร ก.พ. รับรองหลักสูตร ก.ค./ก.ค.ศ.รับรองหลักสูตร
1 ศษ.บ. คหกรรมศาสตรศึกษา (5 ปี) 2555 - -
2 ศษ.บ. ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) 2555 - - -
# สาขาวิชา ปี โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา อาจารย์ประจำหลักสูตร ก.พ. รับรองหลักสูตร ก.ค./ก.ค.ศ.รับรองหลักสูตร
1 ศษ.บ. สุขศึกษา (5 ปี) 2558 - - - -
2 ศษ.บ. พลศึกษา (5 ปี) 2558 - - - -

คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าศึกษา