คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Faculty Of Education Kasetsart University

อาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวศึกษา

( การจัดเรียงข้อมูลตามตัวอักษร ก - ฮ )

คุณวุฒิการศึกษา

ค.อ.ด. การบริหารอาชีวศึกษา, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, Thailand

ความเชี่ยวชาญ

* ไม่ได้ระบุ


คุณวุฒิการศึกษา

Ph.D. Agricultural Education, University of the Philippines at Los Banos, Philippines

ความเชี่ยวชาญ

* ไม่ได้ระบุ


คุณวุฒิการศึกษา

ปร.ด. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, Thailand

ความเชี่ยวชาญ

  • การสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน ,e-Learning

คุณวุฒิการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ


คุณวุฒิการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ


คุณวุฒิการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ


คุณวุฒิการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ


คุณวุฒิการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ


คุณวุฒิการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ


คุณวุฒิการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ


คุณวุฒิการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ


คุณวุฒิการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ


คุณวุฒิการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ


คุณวุฒิการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ


คุณวุฒิการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ


ภาควิชาอาชีวศึกษา รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรีเปิดสอน 2 หลักสูตร

# ชื่อหลักสูตร ระยะเวลาศึกษา โครงสร้างหลักสูตร
1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา 5 ปี
2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา 5 ปี

ระดับปริญญาโทเปิดสอน 4 หลักสูตร

# ชื่อหลักสูตร ระยะเวลาศึกษา โครงสร้างหลักสูตร
1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม 2 ปี
2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา 2 ปี
3 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจศึกษา 2 ปี
4 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษา 2 ปี

ระดับปริญญาเอกเปิดสอน 2 หลักสูตร

# ชื่อหลักสูตร ระยะเวลาศึกษา โครงสร้างหลักสูตร
1 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา 3 ปี
2 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม 3 ปี