คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Faculty Of Education Kasetsart University

ระเบียบการสมัครเข้าศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ข้อมูลโครงการรับตรง KU Admission ประจำปีการศึกษา 2560 ติดตามข่าวสารได้ที่ เพจรับตรง มก. KU Admission บน Facebook

โครงการรับตรง KU Admission

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายที่จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU Admission ประจำปีการศึกษา 2559 โดยรับรวมทุกวิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในการพิจารณาจะใช้คะแนนจากการสอบวิชาสามัญ 9 วิชาปีการศึกษา 2560 และอาจจะมีเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนจากการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560

โครงการโควตาต่าง ๆ

เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาและยกระดับการศึกษา ให้กับเยาวชนของชาติผู้มีความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ ตามนโยบายและความร่วมมือตามข้อตกลงกับหน่วยงานอื่น ๆ มหาวิทยาลัยจึงเปิดช่องทางการรับเข้าศึกษาให้กับนักเรียนที่มีคุณสมบัติเฉพาะ เช่น โครงการโควตาพิเศษ สำหรับนักเรียนท้องถิ่น 30 จังหวัด โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น โครงการรับนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0 2942 8200 ต่อ 8046 - 8051 E-mail: admission@ku.ac.th