คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Faculy Of Education Kasetsart University

การรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท

การรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)

 • สมัคร (เฉพาะทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น)
 • ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครได้ที่ www.grad.ku.ac.th หรือ ซื้อซีดีข้อมูลและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ราคา 50 บาท หรือสั่งซื้อทางไปรษณีย์ ราคา 70 บาท ทั้งนี้การสั่งซื้อทางไปรษณีย์ ควรสั่งซื้อก่อนเปิดรับสมัครประมาณ 1 สัปดาห์

 • ขั้นตอนในการสมัคร
 • สมัครสอบและพิมพ์ใบสมัคร
 • ส่งเอกสารประกอบการสมัครพร้อมชำระค่าสมัคร
 • ตรวจสอบรายชื่อและสถานะสมัครสอบ

 • การส่งหลักฐานการสมัคร
 • ด้วยตนเอง บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นล่าง เคาน์เตอร์บริการนิสิต (ชำระค่าสมัครเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต) (เว้น วันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดราชการอื่น ๆ)
 • ทางไปรษณีย์ (ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เท่านั้น)

 • ที่อยู่สำหรับการส่งเอกสารการสมัคร
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
  THE GRADUATE SCHOOL, KASETSART UNIVERSITY
  P.O.BOX 1104, CHATUCHAK, BANGKOK 10903, THAILAND
  E-mail: fgra@ku.ac.th

  ทำการสมัครออนไลน์ Online application for admission
  For Thai Applicants | For International Applicants
  # เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัคร ดาวน์โหลด
  1 กำหนดการการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา
  2 ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 (ภาคปกติ)
  3 หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
  4 ใบแจ้งการชำระเงิน (บส.บว.2)
  5 หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทำงาน (บส.บว.4)
  6 การส่งหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง (เฉพาะทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น)
  7 การส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ (เฉพาะทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น)
  8 เกณฑ์การเทียบผลสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก
  # สาขาวิชา รายละเอียดหลักสูตร
  1 XF01 การบริหารการศึกษา
  2 XF03 การสอนคณิตศาสตร์
  3 XF09 คหกรรมศาสตรศึกษา
  4 XF11 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
  5 XF13 พลศึกษา
  6 XF17 หลักสูตรและการสอน
  7 XF22 นันทนาการ
  8 XF23 ปฐมวัยศึกษา
  9 XF24 พัฒนอาชีวศึกษา
  10 XF25 การวิจัยและประเมินทางการศึกษา
  11 XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา
  12 XF29 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  13 XF32 การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม
  14 XF33การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา
  15 XF34 การศึกษาพิเศษ
  16 XF36 ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา

  ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

 • สมัคร (เฉพาะทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น)
 • ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครได้ที่ www.grad.ku.ac.th หรือ ซื้อซีดีข้อมูลและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ราคา 50 บาท หรือสั่งซื้อทางไปรษณีย์ ราคา 70 บาท ทั้งนี้การสั่งซื้อทางไปรษณีย์ ควรสั่งซื้อก่อนเปิดรับสมัครประมาณ 1 สัปดาห์

 • ขั้นตอนในการสมัคร
 • สมัครสอบและพิมพ์ใบสมัคร
 • ส่งเอกสารประกอบการสมัครพร้อมชำระค่าสมัคร
 • ตรวจสอบรายชื่อและสถานะสมัครสอบ

 • การส่งหลักฐานการสมัคร
 • ด้วยตนเอง บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นล่าง เคาน์เตอร์บริการนิสิต (ชำระค่าสมัครเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต) (เว้น วันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดราชการอื่น ๆ)
 • ทางไปรษณีย์ (ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เท่านั้น)

 • ที่อยู่สำหรับการส่งเอกสารการสมัคร
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
  THE GRADUATE SCHOOL, KASETSART UNIVERSITY
  P.O.BOX 1104, CHATUCHAK, BANGKOK 10903, THAILAND
  E-mail: fgra@ku.ac.th

  ทำการสมัครออนไลน์ Online application for admission
  For Thai Applicants | For International Applicants
  # เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัคร ดาวน์โหลด
  1 กำหนดการการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา
  2 ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 (ภาคปกติ)
  3 หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
  4 ใบแจ้งการชำระเงิน (บส.บว.2)
  5 หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทำงาน (บส.บว.4)
  6 การส่งหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง (เฉพาะทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น)
  7 การส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ (เฉพาะทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น)
  8 เกณฑ์การเทียบผลสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก
  # สาขาวิชา จำนวนที่รับ รายละเอียด
  1 XF24 พัฒนอาชีวศึกษา 15
  1 XF32 การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม 5