งานนโยบายและแผน

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนโยบายและแผน

สุวรรณา ปรมาพจน์ (หัวหน้างานนโยบายและแผน)

อีเมล์ :feduswn@ku.ac.th

เบอร์ติดต่อ : 02-942-8268 เบอร์ภายใน : 1817

ภาระงานที่รับผิดชอบ

 • กำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานต่างๆ  ของคณะศึกษาศาสตร์
 • กำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของคณะศึกษาศาสตร์
 • ดำเนินงานด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
 • ดำเนินงานด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์
 • จัดทำรายงานการประเมินตนเองบนระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  CHE QA Online
 • ประสานงานและอำนวยความสะดวกโครงการ EdPEx และ Grow Project
 • กำกับดูแลการจัดทำคำของบประมาณแผ่นดินของคณะศึกษาศาสตร์
 • กำกับดูแลการจัดทำคำของบประมาณเงินรายได้ของคณะศึกษาศาสตร์
 • กำกับดูแลระบบสารสนเทศและเว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์
 • ดูแลการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลของคณะศึกษาศาสตร์เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ QS Ranging, IU
 • Green Ranking และ Webometrics
 • ประสานงานการจัดการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ณรงค์ศักดิ์ หวังรัตนปราณี (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

อีเมล์ :fedunsw@ku.ac.th

เบอร์ติดต่อ : 02-942-8286 เบอร์ภายใน : 1817

ภาระงานที่รับผิดชอบ

 • งานแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์
 • งานแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์
 • งานงบประมาณเงินรายได้
 • งานบริการข้อมูล
 • งานประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์
 • งานประกันคุณภาพการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
 • งานแผนบริหารความเสี่ยงคณะศึกษาศาสตร์
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ธีระภัณฑ์ ศิริสุวรรณ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

อีเมล์ :fedutpsi@ku.ac.th

เบอร์ติดต่อ : 02-942-8286 เบอร์ภายใน : 1817

ภาระงานที่รับผิดชอบ

 • งานพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล
 • งานดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 • งานให้บริการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย(WLAN) และใช้สาย(LAN)
 • งานบริการติดตั้งระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะศึกษาศาสตร์
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ขั้นตอนการทำงาน

งานนโยบายและแผน

 • xxxxxxxxxxxxx
 • xxxxxxxxxxxxx

 


 

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง