งาานบริการการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งาานบริการการศึกษา

สุกัญญา บุญเกิน (หัวหน้างานบริการการศึกษา)

อีเมล์ :feduskb@ku.ac.th

เบอร์ติดต่อ : 02-942-8286 เบอร์ภายใน : 1111

ภาระงานที่รับผิดชอบ

 • บริการวิชาการต่างๆ
 • การคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
 • หลักสูตร

ทิพวรรณ กลิ่นประยงค์ (นักวิชาการศึกษา)

อีเมล์ :fedutpk@ku.ac.th

เบอร์ติดต่อ : 02-942-8286 เบอร์ภายใน : 1111

ภาระงานที่รับผิดชอบ

 • ฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์
 • ทุนการศึกษา

ประสิทธิ์ รอดพันธุ์ (นักวิชาการศึกษา)

อีเมล์ :fedupsrp@ku.ac.th

เบอร์ติดต่อ : 02-942-8286 เบอร์ภายใน : 1111

ภาระงานที่รับผิดชอบ

 • บันทึกชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร
 • ทุนการศึกษา และรางวัลนิสิต
 • ประสานงานวินัยนิสิต
 • จัดทำคู่มือนิสิตและคู่มือการศึกษา

สัมฤทธิ์ สมใจ (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)

อีเมล์ :fedussj@ku.ac.th

เบอร์ติดต่อ : 02-942-8286 เบอร์ภายใน : 1111

ภาระงานที่รับผิดชอบ

 • วางแผนการปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์/การบำรุงรักษา
 • ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

ใฝ่ใจ กกนาค (พนักงานห้องสมุด ส 2)

อีเมล์ :fedufjk@ku.ac.th

เบอร์ติดต่อ : 02-942-8286 เบอร์ภายใน : 1111

ภาระงานที่รับผิดชอบ

 • บริการยืม-คืน หนังสือและสื่อทรัพยากรภายในห้องสมุด
 • บริการให้คำปรึกษา และช่วยค้นคว้า
 • เก็บรวบรวมสถิติการใช้งานห้องสมุด

สุพรรวดี หมั่นพิทักษ์พงศ์ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

อีเมล์ :fedusdm@ku.ac.th

เบอร์ติดต่อ : 02-942-8286 เบอร์ภายใน : 1111

ภาระงานที่รับผิดชอบ

 • ให้คำปรึกษานิสิตในการดำเนินงานคำร้องต่างๆ
 • ตารางเรียน
 • การบันทึกข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาไปยังหน่วยงานภายนอก
 • ธุรการเอกสาร

นพพร ภู่ศรีพงษ์ (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)

อีเมล์ :fedunop@ku.ac.th

เบอร์ติดต่อ : 02-942-8286 เบอร์ภายใน : 1111

ภาระงานที่รับผิดชอบ

 • ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
 • ผลิตสื่อวิดีทัศน์

ศิวกรณ์ เสถียรกิจการชัย (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)

อีเมล์ :fedusos@ku.ac.th

เบอร์ติดต่อ : 02-942-82866 เบอร์ภายใน : 1111

ภาระงานที่รับผิดชอบ

 • ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
 • ให้คำแนะนำ ชี้แจง แก้ไขปัญหาเบื้องต้น เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
 • สารศึกษาศาสตร์

ขั้นตอนการทำงาน


แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง