งานคลังและพัสดุ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานคลังและพัสดุ

ฐิติพงศ์ ศุภวัฒน์ภิญโญ (หัวหน้างานคลังและพัสดุ)

อีเมล์ :feduttps@ku.ac.th

เบอร์ติดต่อ : 02-942-82866 เบอร์ภายใน : 1111

ภาระงานที่รับผิดชอบ

 • การเบิกจ่าย เงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ (ยกเว้น รร.สาธิต)
 • จองเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ทุกบัญชี ในระบบ ERP
 • งานลงรายการบัญชีในระบบ ERP
 • ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการเบิก – จ่าย เงินรายได้
 • จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่ายเงินรายได้คงเหลือประจำเดือน แจ้งภาควิชาและคณะกรรมการประจำคณะ
 • จัดทำสัดส่วนเปรียบเทียบการใช้เงินประจำปีย้อนหลัง

ทรายทอง ทิพย์โพธิ์ (หัวหน้าหน่วยพัสดุ)

อีเมล์ :fedusht@ku.ac.th

เบอร์ติดต่อ : 02-942-82866 เบอร์ภายใน : 1111

ภาระงานที่รับผิดชอบ

1.    กำกับ  ดูแล บริหารจัดการงานพัสดุของศึกษาศาสตร์
2.    ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3.    ดำเนินการวางแผนจัดหาพัสดุ
4.    ศึกษา วิเคราะห์  กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
5.    จัดทำสัญญา  ตรวจสอบหลักค้ำประกันสัญญา  บริหารสัญญา
6.    ควบคุมการคืนหลักประกันสัญญา
7.    ตรวจสอบจัดทำใบอนุมัติเบิกจ่ายในระบบ ERP
8.    ตรวจสอบการขึ้นบัญชีครุภัณฑ์  กำหนดรหัสครุภัณฑ์ และบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ ERP
9.    ตรวจสอบการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี
10.    วิเคราะห์ ตรวจสอบ การออกหนังสือรับรองผลงาน
11.    ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการด้านพัสดุ
12.    ควบคุมการเบิกจ่ายเงินทดรองจ่ายสำรองจำนวน 5,000 บาท ของสำนักงานเลขานุการคณะฯ
13.    ควบคุมการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

วิภา เสริฐสันติ (นักวิชาการเงินและบัญชี)

อีเมล์ :feduwpr@ku.ac.th

เบอร์ติดต่อ : 02-942-82866 เบอร์ภายใน : 1111

ภาระงานที่รับผิดชอบ

 • จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง
 • จัดทำรายละเอียดการเบิกชดเชยเงินสำรองจ่าย 10% (ใบเบิกถอน)
 • จัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
 • จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร
 • บันทึกรายการบัญชีในระบบ ERP
 • ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนานิสิต
 • ให้คำปรึกษาและประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขวัญฤดี รัตนชู (นักวิชาการพัสดุ)

อีเมล์ :fedukdr@ku.ac.th

เบอร์ติดต่อ : 02-942-82866 เบอร์ภายใน : 1111

ภาระงานที่รับผิดชอบ

1.    วัสดุสำนักงาน และ วัสดุงานบ้าน
1.1    ดำเนินการเบิก – จ่ายวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้าน (ทุกวันที่ 1, 15 ของเดือน) 
หมายเหตุ กรณีเร่งด่วนสามารถเบิกก่อนหรือหลังได้
1.2    บันทึกบัญชีการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน , วัสดุงานบ้านในระบบ ERP
1.3    จัดทำรายงานสรุปการเบิก-จ่าย วัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านประจำเดือน
2.    จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค และ ทะเบียนคุมค่าธารณูปโภค
3.    ครุภัณฑ์
3.1     เขียนหมายเลขครุภัณฑ์ และบันทึกรายการครุภัณฑ์ประจำห้อง
3.2    คำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ในระบบ ERP
3.3    ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพเพื่อดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ประจำปี
3.4    บันทึกบัญชีตัดจำหน่ายครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ในระบบ ERP
3.5    ตรวจสอบการบันทึกบัญชีครุภัณฑ์ในระบบ ERP 
3.6    ดูแล ตรวจสอบครุภัณฑ์ และ ส่งซ่อมครุภัณฑ์
4.    จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 1- 4 (เงินรายได้ , เงินงบประมาณแผ่นดิน)
5.    จัดทำบันทึกข้อความ เรื่องขอคืนเงินค้ำประกันผลงาน และ ขอคืนหนังสือค้ำประกันของบริษัทต่างๆ
6.    รับ และ ส่งออกหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7.    ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก

ปริญญา พึ่งบุญญะ (นักวิชาการเงินและบัญชี)

อีเมล์ :fedupnpu@ku.ac.th

เบอร์ติดต่อ : 02-942-82866 เบอร์ภายใน : 1111

ภาระงานที่รับผิดชอบ

1.    รับเงิน  ออกใบเสร็จรับเงิน และ จัดทำใบนำส่ง/นำฝาก
2.     จัดทำใบอนุมัติเบิกจ่ายและใบสำคัญตั้งหนี้
3.    จัดทำเช็คสั่งจ่ายบุคคลภายใน และ บุคคลภายนอก
4.    จ่ายเช็คบุคคลภายในและภายนอก
5.     จัดทำรายการโอนเงินให้บุคคลภายใน และ เจ้าหนี้การค้า บริษัท / ห้างร้าน ผ่านระบบ 
I – Cash
6.    ตรวจเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน
7.    จัดทำรายงานเงินงบประมาณแผ่นดิน
8.    บันทึกบัญชีรายรับ – รายจ่าย ในระบบ ERP
9.    จัดทำรายงานภาษีนิติบุคคล / เงินรายได้บุคคลธรรมดา
10.     ตรวจค่ารักษาพยาบาล และ เงินสวัสดิการเล่าเรียนบุตร
11.     ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
12.     ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก

สุดารัตน์ มูลกิตติ (นักวิชาการเงินและบัญชี)

อีเมล์ :fedusrm@ku.ac.th

เบอร์ติดต่อ : 02-942-82866 เบอร์ภายใน : 1111

ภาระงานที่รับผิดชอบ

1. รับเอกสารจากงานสารบรรณ
2. ออกเลขที่เอกสารเพื่อส่งออกไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำรายงานคงเหลือประจำวัน
4. กันเงินใบเบิกถอนโครงการพิเศษ
5. เงินยืมเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์
5.1 บันทึกรายการสัญญายืมเงินในทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน
5.2 บันทึกรายการสัญญายืมเงินในทะเบียนคุมสัญญายืมเงิน
5.3 สลักหลังและรับคืนเงินยืมเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์
5.4 จัดทำบันทึกข้อความเรื่องขอให้ส่งคืนเงินยืมเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์
6. จัดทำรายงานคงเหลือประจำวัน
7. จัดทำรายงานรายรับ – รายจ่ายเงินรายได้คงเหลือประจำเดือนเพื่อแจ้งภาควิชาและคณะกรรมการ
    ประจำคณะ
8. จัดเก็บหนังสือเวียน ภายใน และ ภายนอก มหาวิทยาลัย
9. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก

ขั้นตอนการทำงาน

 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง