งานบริหารและธุรการ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานบริหารและธุรการ

นางปาริชาติ ปัญญาฤทธิ์ (หัวหน้างานบริหารและธุรการ)

อีเมล์ :feduprc@ku.ac.th

เบอร์ติดต่อ : 02-942-8424 เบอร์ภายใน : 61-1813

ภาระงานที่รับผิดชอบ

 • วางแผนพัฒนา กำกับ ควบคุม ตรวจสอบ สอนงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหา หน่วยสารบรรณ หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ และหน่วยการเจ้าหน้าที่ 

นางสาวธนวัลย์ ตั้งเสถียรวงศา (หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่)

อีเมล์ :fedutwt@ku.ac.th

เบอร์ติดต่อ : 02-942-8424 เบอร์ภายใน : 61-1813

ภาระงานที่รับผิดชอบ

 • วางแผนงาน พัฒนา สอนงาน กำกับ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหา เบื้องต้น        ของงานบริหารงานบุคคล งานพัฒนาและฝึกอบรม งานทะเบียนประวัติ และงานสวัสดิการ

นางสาววรรษมณ ฐิติรัตนมงคล (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

อีเมล์ :feduwmth@ku.ac.th

เบอร์ติดต่อ : 02-942-8424 เบอร์ภายใน : 61-1813

ภาระงานที่รับผิดชอบ

 • งานบริหารงานบุคคล
 • งานพัฒนาและฝึกอบรม
 • งานทะเบียนประวัติ
 • งานสวัสดิการ
 • งานธุรการ
 • งานการประชุม
 • และตรวจสอบงานบริหารทรัพยากรบุคคลของภาควิชาและโรงเรียนสาธิตฯ

นางสาวธันยพร อินทรอุทก (หัวหน้าหน่วยสารบรรณ)

อีเมล์ :fedutpi@ku.ac.th

เบอร์ติดต่อ : 02-942-8268 เบอร์ภายใน : 61-1810

ภาระงานที่รับผิดชอบ

 • วิเคราะห์ ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น งานรับ-ส่ง หนังสือ งานพิมพ์ งานธุรการ และงานการประชุม

นางสาวพิมพ์ชนก อ่องรุ่งเรือง (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

อีเมล์ :fedutpi@ku.ac.th@ku.ac.th

เบอร์ติดต่อ : 02-942-8268 เบอร์ภายใน : 61-1810

ภาระงานที่รับผิดชอบ

 • ลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือทั่วไป หนังสือเวียนผ่านระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 • จัดพิมพ์/เวียน คำสั่ง/ประกาศ ของคณะศึกษาศาสตร์
 • รับหนังสือจากหน่วยงานภายในและภายนอก มก.
 • พิมพ์หนังสือโต้ตอบหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก มก.
 • คัดแยก จดหมาย/พัสดุ/ไปรษณียภัณฑ์ ให้บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ

นางอรษา ไทรทอง (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

อีเมล์ :feduoss@ku.ac.th

เบอร์ติดต่อ : 02-942-8272 เบอร์ภายใน : 61-1808

ภาระงานที่รับผิดชอบ

 • ลงทะเบียนรับหนังสือในระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 • พิจารณาและวิเคราะห์หนังสือในเบื้องต้น เช่น ลำดับชั้นความเร็ว ลำดับชั้นความลับ
 • ลงทะเบียนส่งจดหมาย/พัสดุ/ไปรษณียภัณฑ์ ในใบนำส่ง และสมุดรายการส่งจดหมาย ตรวจสอบประเภทการนำฝากก่อนส่งไปรษณีย์
 • ติดตาม ค้นหาหนังสือ ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก มก.
 • รับโทรศัพท์/โทรสาร

นางสาวพรรณราย สุริยาวงค์ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

อีเมล์ :feduoss@ku.ac.th

เบอร์ติดต่อ : 02-942-8277 เบอร์ภายใน : 61-1820

ภาระงานที่รับผิดชอบ

 • ปฎิบัติงานเลขานุการ หน้าห้องคณบดี
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวพัทธนันท์ แม้นเมฆ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ธุรการภาควิชาการศึกษา)

อีเมล์ :fedutlk@ku.ac.th

เบอร์ติดต่อ : 02-942-8277 เบอร์ภายใน : 61-1881

ภาระงานที่รับผิดชอบ

 • ปฎิบัติงานธุรการภาควิชาการศึกษา
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางอรัญญา ศรีรัตนานนท์ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ธุรการภาควิชาพลศึกษา)

อีเมล์ :feduays@ku.ac.th

เบอร์ติดต่อ : 02-942-8671 เบอร์ภายใน : 61-1858

ภาระงานที่รับผิดชอบ

 • ปฎิบัติงานธุรการภาควิชาพลศึกษา
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวเกศวรีย์ ดีดพิณ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ธุรการภาควิชาอาชีวศึกษา)

อีเมล์ :fedukwr@ku.ac.th

เบอร์ติดต่อ : 02-942-8671 เบอร์ภายใน : 61-1858

ภาระงานที่รับผิดชอบ

 • ปฎิบัติงานธุรการภาควิชาอาชีวศึกษา
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายสุเมธ เพชรพงษ์ (หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ)

อีเมล์ :fedusmph@ku.ac.th@ku.ac.th

เบอร์ติดต่อ : 02-942-8272 เบอร์ภายใน : 61-1812

ภาระงานที่รับผิดชอบ

 • วางแผน ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาของหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะเบื้องต้น

นางทองปลิว คมสัน (พนักงานสถานที่ บ 2)

อีเมล์ :fedutlk@ku.ac.th@ku.ac.th

เบอร์ติดต่อ : 02-942-8277 เบอร์ภายใน : 61-1881

ภาระงานที่รับผิดชอบ

 • หัวหน้าแม่บ้าน ประจำอาคาร 1

นางสกุณา เนื้อขำ (พนักงานสถานที่ บ 2)

อีเมล์ :fedutlk@ku.ac.th@ku.ac.th

เบอร์ติดต่อ : 02-942-8277 เบอร์ภายใน : 61-1881

ภาระงานที่รับผิดชอบ

 • หัวหน้าแม่บ้าน ประจำอาคาร 2

นางสิริกร ยืนยง (พนักงานสถานที่)

อีเมล์ :fedutlk@ku.ac.th

เบอร์ติดต่อ : 02-942-8277 เบอร์ภายใน : 61-1881

ภาระงานที่รับผิดชอบ

 • หัวหน้าแม่บ้าน ประจำอาคาร 3

นางสาวพัฒชรี โอวาทสาร (พนักงานสถานที่)

อีเมล์ :fedutlk@ku.ac.th

เบอร์ติดต่อ : 02-942-8277 เบอร์ภายใน : 61-1881

ภาระงานที่รับผิดชอบ

 • ทำความสะอาดบริเวน ชั้น 3 และ ชั้น 4 อาคาร 3 (ภาควิชาการศึกษา/ภาควิชาอาชีวศึกษา)

นางอุษา ส่งศรีแจ้ง (พนักงานสถานที่)

อีเมล์ :fedutlk@ku.ac.th

เบอร์ติดต่อ : 02-942-8277 เบอร์ภายใน : 61-1881

ภาระงานที่รับผิดชอบ

 • รับผิดชอบทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน
 • ให้บริการห้องประชุม ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร และ ห้องประชุม ศ.อุบล เรียงสุวรรณ

นายรังสรรค์ พิมพ์ทอง (พนักงานขับรถยนต์)

อีเมล์ :fedursp@ku.ac.th

เบอร์ติดต่อ : 02-942-8277 เบอร์ภายใน : 61-1881

ภาระงานที่รับผิดชอบ

 • ขับรถยนต์
 • รับ-ส่ง หนังสือ ภายใน มก.

นายฐกฤต กรเจริญนิธิ (พนักงานขับรถยนต์)

อีเมล์ :fedutlk@ku.ac.th

เบอร์ติดต่อ : 02-942-8277 เบอร์ภายใน : 61-1881

ภาระงานที่รับผิดชอบ

 • ขับรถยนต์
 • รับ-ส่ง หนังสือ ภายใน มก.

นายนพพร ขุนทอง (พนักงานทั่วไป)

อีเมล์ :fedunpkh@ku.ac.th

เบอร์ติดต่อ : 02-942-8277 เบอร์ภายใน : 61-1881

ภาระงานที่รับผิดชอบ

 • ซ่อมบำรุง ไฟฟ้า ประปา งานช่าง
 • ดูแล บำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค

ขั้นตอนการทำงาน


แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ