คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Faculty Of Education Kasetsart University

ข้อตกลงการใช้งานข้อมูลเว็บไซต์ | การสงวนสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ | ทรัพย์สินทางปัญญา

 • เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธ์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลและไม่มีวัตถุประสงค์อื่นๆในทางการค้า ท่านต้องไม่ใช้ คัดลอก ดัดแปลง ส่งต่อ จัดเก็บ เผยแพร่หรือแจกจ่ายซึ่งเนื้อหาบนเว็บไซต์ในเชิงพานิชย์ หรือสร้างเนื้อหาอื่นโดยใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื้อหา รูปภาพ เทคโนโลยีและกระบวนการต่างๆในเว็บไซต์นี้อาจเป็นทรัพย์สินทางปัญญา การใช้งานเว็บไซต์ของท่านต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

 • นโยบายการเชื่อมโยงเว็บไซต์

  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยินดีที่จะให้มีการเชื่อมโยงเว็บไซต์หากผู้ใช้เว็บไซต์ประสงค์ที่จะเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การเชื่อมโยงดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • การปรากฏ ตำแหน่ง หรือลักษณะใดๆของการเชื่อมโยงนี้ต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • การปรากฏ ตำแหน่ง หรือลักษณะใดๆของการเชื่อมโยงนี้ต้องไม่สร้างความเข้าใจที่ว่า องค์กรนั้นมีความเกี่ยวข้องกับคณะศึกษาศาสตร์ หรือได้รับการสนับสนุนจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยกเว้นการเชื่อมโยงภายใต้โดเมน ku.ac.th
 • การเชื่อมโยงนี้ต้องไม่สื่อให้เข้าใจว่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนับสนุนเว็บไซต์นี้ หรือมีความร่วมมือใดๆระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ใช้เว็บไซต์ ยกเว้นการเชื่อมโยงภายใต้โดเมน ku.ac.th
 • ผู้ใช้เว็บไซต์ต้องไม่เชื่อมหน้าเว็บไซต์นี้จนทำให้เกิดความไม่เหมาะสม ความเสียหาย การละเมิด หรือข้อมูลใดๆที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นเจ้าของ ความเป็นส่วนตัว หรือชื่อเสียงของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ห้ามบุคคลใดใช้เครื่องหมาย โลโก้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือชื่อคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมิได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อน ยกเว้นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์และข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์

 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้เว็บไซต์และข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยอาจจะบอกกล่าวหรือมิต้องบอกกล่าวแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีความรับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์ หรือต่อบุคคลใดๆ หากผู้ใช้เว็บไซต์ยังคงใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงใดๆย่อมถือว่าผู้ใช้เว็บไซต์ได้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว